Zaštita privatnosti

Informacija o zaštiti osobnih podataka u obradi šteta

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažuriranosti i sigurnosti. Ova Informacija primjenjuje se na sve proizvode i usluge koje pružaju Croatia osiguranje d.d. odnosno brend CROATIA osiguranje d.d. – LAQO (u daljnjem tekstu: LAQO). **Svrha obrade i pravna osnova za obradu** Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu izvršenja ugovora o osiguranju, reosiguranju i suosiguranju, kao i u svrhu ostvarenja odgovarajućih pravnih zahtjeva. Osobne podatke prikupljamo ovisno o svrsi radi koje se obrađuju, a uključuju i sljedeće: Identifikacijske podatke ispitanika (npr. ime, prezime, datum rođenja, OIB, IBAN, MBO sa zdravstvene iskaznice, rodni list); kontaktne podatke (npr. adresa, telefon, e-mail adresa, fax); podatke povezane s Vašom pokretnom ili nepokretnom imovinom (npr. vozilo, plovilo) koji se mogu smatrati osobnim podacima; fotografije Vaše imovine koje se u pojedinim situacijama prikupljaju i putem web aplikacije uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera, kao i podatke povezane s Vašim radno-pravnim statusom i podatke o redovnom školovanju (kod plaćanja rente za izgubljeno uzdržavanje), a koji su pribavljeni u skladu važećim propisima Republike Hrvatske; podatke povezane s predmetom osiguranja, ako se u konkretnom slučaju mogu smatrati osobnim podacima; nužne osobne podatke u svezi prekršajnog ili kaznenog postupka, ako su u svezi s prijavljenim štetnim događajem, odnosno izvršenjem ugovora o osiguranju; nužne osobne podatke o zdravlju ispitanika; podatke nužne za procjenu rizika, zvučne zapise razgovora s Kontakt centrom i djelatnicima CROATIA osiguranja d.d.; ostale podatke nužne za realizaciju ugovorne obveze, uključujući i podatke iz prijave štete koju ste ispunili podacima. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga što su nam nužni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na ugovorom preuzetim obvezama, pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, uključujući međunarodne sporazume/ugovore (primjerice Zakon o obveznim odnosima, Pomorski zakonik, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, drugi propisi koji se primjenjuju tijekom obrade šteta; kako bismo mogli izvršavati naše obveze određene zakonom i ugovorom, npr. obveza naknade štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti, odnosno ostvarivati naša prava – npr. pravo regresa), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (npr. u svrhu provođenja dubinske analize rizika u skladu s odredbama navedenog zakona), Zakon o osiguranju (npr. radi procjene Vaših zahtjeva i potreba), kao i standarde usvojene u Republici Hrvatskoj (npr. regulativa FATCA i CRS, u skladu s kojima obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja obveze automatske razmjene informacija o financijskim računima) prema međunarodnim konvencijama te prema propisima drugih zemalja, ako se primjenjuju na izvršenje ugovora. U skladu sa Zakonom o osiguranju, poslovi osiguranja od značajnog su javnog interesa te u skladu s time obrađujemo i posebne kategorije osobnih podataka kada su oni nužni za izvršenje ugovora o osiguranju, kao i posebnu kategoriju osobnih podataka koja se odnosi na zdravlje ispitanika onda kada je s obzirom na vrstu osigurateljnog pokrića zdravstveno stanje ispitanika nužno za izvršavanje ugovora o osiguranju te za ostvarenje zakonskih prava osiguratelja po nastupu osiguranog slučaja. Ovisno o osiguranom slučaju, ako je potrebno utvrditi postojanje osigurateljno-medicinske obveze, prema Vašim zdravstvenim podacima dužni smo postupati kao prema posebno osjetljivim podacima. Takve podatke mogu obrađivati isključivo liječnici koji u pravilu imaju položen ispit za liječnika cenzora ili su vještaci i koji su upoznati s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka te su se sa CROATIA osiguranjem d.d. ugovorno obvezali na provođenje odgovarajućih sigurnosnih i tehničkih mjera kojima se štite Vaši osobni podaci. Uz navedene podatke isto se odnosi i na podatke povezane s Vašom pokretnom i nepokretnom imovinom, koji se isto tako mogu smatrati osobnim podacima. U svrhu što kvalitetnijeg utvrđenja opsega štete, Vaše osobne podatke mogu obrađivati isključivo osobe koje su upoznate s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka te su u potpunosti upoznate s obvezom provođenja odgovarajućih sigurnosnih i tehničkih mjera kojima se štite svi Vaši osobni podaci (procjenitelji imovinskih šteta, agronomi, veterinari, vještaci i druge ovlaštene osobe Društva) i ugovorno su se obvezali na provođenje narečenih mjera. Napominjemo da u slučaju uskraćivanja nužnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoje obveze iz ugovornog odnosa. Vaše kontaktne podatke prikupljamo i kako bismo s Vama podijelili informacije u vezi s Vašim upitima našoj korisničkoj podršci, zatim u svrhu dostave osigurateljne dokumentacije, aktivacije usluge E-klijent te u svrhu i/ili radi ponude novih proizvoda. Komunikacija s našom korisničkom podrškom moguća je i putem kanala Whatsapp, Facebook Messenger i Viber i to isključivo ako nas Vi kontaktirate tim putem radi pružanja usluga podrške. U svakom trenutku možete prekinuti takvu komunikaciju i kontaktirati naše agente telefonom. Napominjemo da pružatelji usluge nemaju pristup Vašim porukama te da je razdoblje čuvanja tih poruka ograničeno. U slučajevima kada je s posrednikom u osiguranju sklopljen ugovor o distribuciji osiguranja CROATIA osiguranje d.d. i posrednik u osiguranju djeluju kao zajednički voditelji obrade u onom dijelu koji se odnosi na nužnu obradu osobnih podataka radi izvršavanja ugovora o osiguranju (npr. financijske institucije, brokeri i dr.). **Izvor osobnih podataka** Navedeni osobni podaci prikupljaju se u pravilu od ispitanika, kao i od tijela državne/javne vlasti odnosno tijela s javnim ovlastima. Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja, oštećenika ili štetnika, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, drugih osiguravajućih društava, procjenitelja, vještaka i drugih poslovnih partnera. **Mrežna stranica i webshop (Croatia i LAQO)** Mrežne stranice CROATIA osiguranja d.d. koriste se kolačićima kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u svojem mrežnom pregledniku. Više informacija o kolačićima dostupno je na našim mrežnim stranicama. Vaše osobne podatke prikupljamo i prilikom Vaše kupovine na našem webshopu te ih obrađujemo u gore navedene svrhe. Online plaćanje odvija se putem payment gateway sustava za autorizaciju online financijskih transakcija koji djeluju kao izvršitelji obrade uime Croatia osiguranja d.d. O toj obradi podataka možete više pročitati na našim mrežnim stranicama prije izvršenja transakcije. U svrhu dovršetka procesa kupovine putem webshopa prikupljamo Vaše osnovne identifikacijske podatke te ih u ovu svrhu čuvamo u razdoblju od 30 dana. Na tu obradu imate pravo prigovora u svakom trenutku te se Vaši osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu. **Automatizirana obrada osobnih podataka i profiliranje** Profiliranje se provodi u svrhu ponude novih proizvoda i segmentacije tržišta. U postupcima provođenja dubinske analize izračuna premije osiguranja i kupovine putem webshopa provodi se automatizirana obrada osobnih podataka. U takvim obradama ispitanik ima pravo dobiti pojašnjenje i osporavati donesenu odluku. **Mrežni portal Moja Croatia i moblina aplikacija Moja Croatia i LAQO** Vaše osobne podatke prikupljamo i u svrhu registracije i prijave u aplikaciju Moja Croatia te mobilnu aplikaciju LAQO putem mrežnog portala i mobilne aplikacije. Vaši osobni podaci (ime, prezime, OIB, broj police, PAN broj, broj štete, e-mail adresa) prikupljaju se na temelju Vašeg zahtjeva za otvaranje Vašeg korisničkog računa. U svrhu brze prijave korisnik ima mogućnost unosa osobnih podataka za otvaranje korisničkog računa očitavanjem osobne iskaznice putem svojeg mobilnog uređaja. CROATIA osiguranje d.d. ne ostvaruje pristup i ne pohranjuje fotografije osobne iskaznice korisnika pri registraciji, nego se one trenutno obrađuju u mobilnom uređaju korisnika do završetka registracije. **Legitimni interes** Obrada Vaših podataka na temelju naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi na temelju kojih će CROATIA osiguranje d.d. obrađivati Vaše osobne podatke jesu: • sprječavanje i otkrivanje prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito • izravna promidžba (marketing) za potrebe obnove ugovora o osiguranju • izrada profila i kontaktiranje ugovaratelja osiguranja (marketing) u svrhu ponude novih proizvoda • kontaktiranje bivših ugovaratelja osiguranja i ostalih stranaka iz vlastite baze stranaka u svrhu ostvarivanja prvog kontakta i dobivanje privole za ponudu proizvoda • kontaktiranje ugovaratelja osiguranja – kandidata za program vjernosti • zajednički legitimni interes s pojedinim financijskim institucijama u svrhu upravljanja portfeljem klijenata • videonadzor poslovnih objekata te identifikacija i evidencija posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine • snimanje telefonskih razgovora u korisničkoj podršci u svrhu prodaje osiguranja i rješavanja pritužbi i informiranja ispitanika • kontaktiranje stranaka u svrhu završetka procesa kupovine na mrežnim stranicama. U slučajevima kada se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravne promidžbe, Vaše prigovore na marketinško kontaktiranje bilježimo odvojeno za CROATIA osiguranje d.d. i brand LAQO, kako bi se osigurala privatnost Vaših osobnih podataka i kako biste samostalno mogli upravljati obradom svojih osobnih podataka u marketinške svrhe u skladu s Vašim potrebama i interesima. **Kome dostavljamo Vaše podatke** Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke u skladu s najvišim primjenjivim standardima, što znači da ih nećemo priopćavati odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada je to nužno u svrhu izvršavanja ugovora o osiguranju, ostvarenja zakonskih prava osiguratelja po nastupu osiguranog slučaja, pravnih obveza voditelja obrade, legitimnog interesa ili na temelju Vaše privole, kao i u sljedećim slučajevima: • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova, nadležnom državnom odvjetništvu ili drugim državnim ili nadzornim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. HANFA, EIOP, ESMA, EBA, ESRB i Zajednički odbor) • ako su podaci potrebni u svrhu reosiguranja i suosiguranja odgovarajućem društvu za reosiguranje odnosno osiguranje • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem • u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i drugim mjerodavnim propisima na temelju kojih smo dužni prikupljati podatke • ako su podaci potrebni tvrtki pružatelju usluge asistencija (ako je ugovorena), tvrtki pružatelju informatičkih rješenja obrade odštetnih zahtjeva, odnosno informatičkih usluga, tiska ili dostave (npr. HITRA, HP, Lider Express), tehničkim konzultantima, odvjetnicima, medicinskim vještacima, cenzorima, procjeniteljima, servisima, zdravstvenim ustanovama, ljekarnama, kao i kod ugovora s voditeljima obrade osobnih podatka u obradi međunarodnih šteta; sve u skladu s uputama odnosno sklopljenim ugovorima s navedenim subjektima, koji poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava • u slučajevima ostvarivanja regresnih prava u kojima se osobni podaci mogu dostavljati regresnim dužnicima (osiguranik, štetnik, osiguratelj štetnika i dr.), sudovima, FINA-i, HZMO-u, MUP-u, odnosno drugim tijelima pravosudne ili javne uprave • u slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti podataka koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje uime osiguratelja provode izvršitelji obrade • ako su ti podaci potrebni unutar društva članica grupe Croatia osiguranja • ako su ti podaci potrebni financijskim i kartičnim centrima u svrhu naplate potraživanja • ako su podaci potrebni u svrhu sklapanja obveznopravnog ugovora. **Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ** Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ovisi o zakonskoj obvezi čuvanja podataka, vrsti sklopljenog ugovora o osiguranju, trajanju ugovora o osiguranju, obradi odštetnih, zahtjeva kao i rokovima zastare potraživanja. **Prijenos osobnih podataka u zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europskog gospodarskog prostora** Vaši osobni podaci u pravilu se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Osobni podaci otkrivat će se primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama onda kada je to potrebno radi sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju (npr. u svrhe reosiguranja ili u obradi međunarodnih šteta) samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Ako ne postoji odluka o primjerenosti ili odgovarajuće zaštitne mjere, što uključuje obvezujuća korporativna pravila, za prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, moguće je korištenje odstupanja za posebne situacije u skladu s čl. 49. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je primjenjivo. **Koja su Vaša prava** • Pravo na pristup – u svakom trenutku imate nas pravo kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. osigurava Vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. • **Pravo na ispravak** – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti. • **Pravo na brisanje** – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu. • **Pravo na ograničenje obrade** – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva • ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi. • **Pravo na prenosivost podataka** – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem. • **Pravo na prigovor** – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga; • **Pravo na pritužbu** – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a. • **Pravo na povlačenje privole** – kada se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@crosig.hr ili na infotelefon 072 001884. **Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:** • službenik za zaštitu podataka: e-mailom na zastitapodataka@crosig.hr ili na telefon: 01633225 • korisnička podrška: e-mailom na info@crosig.hr ili na infotelefon 072 001884 • na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.

Informacija o zaštiti osobnih podataka

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažuriranosti i sigurnosti. Ova Informacija primjenjuje se na sve proizvode i usluge koje pružaju Croatia osiguranje d.d. odnosno brend CROATIA osiguranje d.d. – LAQO (u daljnjem tekstu: LAQO). **Svrha obrade i pravna osnova za obradu ** Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju, reosiguranju i suosiguranju te u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o zajmu, u slučaju da Vi na temelju ugovora o životnom osiguranju želite sklopiti ugovor o zajmu. Osobne podatke prikupljamo ovisno o svrsi radi koje se obrađuju, a uključuju i sljedeće: Identifikacijske i kontaktne podatke: OIB, ime i prezime, datum rođenja, identifikacijska isprava; adresa, broj telefona/mobitela, elektronička adresa (e-mail); posebnu kategoriju osobnih podataka: podatke o zdravstvenom stanju, članstvu u sindikatu; podaci za segmentaciju tržišta: zanimanje, podatke o Vašem kućanstvu, preferencijama; podatke o imovini koja se osigurava (broj registarske oznake Vašeg prijevoznog sredstava, broj šasije, lokacija i veličina nekretnine, vrijednost nekretnine/pokretnine i svi ostali podaci nužni za procjenu rizika; fotografije Vaše imovine koje se u pojedinim situacijama prikupljaju i putem mrežne aplikacije uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera; podatke povezane s radnim mjestom, podatke o ranijim štetama; zvučni zapisi razgovora s Kontakt centrom i djelatnicima CROATIA osiguranja d.d.; ostale podatke nužne za realizaciju ugovora, financijske podatke i javne isprave. Vaše osobne podatke prikupljamo radi poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te radi ispunjenja ugovora, što podrazumijeva procjene rizika i utvrđivanje iznosa premije osiguranja, obradu i izradu izračuna, ponuda i police, administraciju ugovora o osiguranju, uključujući promjene i raskid ugovora te naplatu premije. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga što su nam nužni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na ugovorom preuzetim obvezama, pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, uključujući međunarodne sporazume/ ugovore (primjerice Zakon o obveznim odnosima, Pomorski zakonik, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, drugi propisi koji se primjenjuju tijekom obrade šteta; kako bismo mogli izvršavati naše obveze određene zakonom i ugovorom, npr. obveza naknade štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti, odnosno ostvarivati naša prava – npr. pravo regresa), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (npr. u svrhu provođenja dubinske analize rizika u skladu s odredbama navedenog zakona), Zakon o osiguranju (npr. radi procjene Vaših zahtjeva i potreba), kao i standarde usvojene u Republici Hrvatskoj (npr. regulativa FATCA i CRS, u skladu s kojima obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja obveze automatske razmjene informacija o financijskim računima) prema međunarodnim konvencijama te prema propisima drugih zemalja, ako se primjenjuju na izvršenje ugovora. U skladu sa Zakonom o osiguranju, poslovi osiguranja od značajnog su javnog interesa te u skladu s time obrađujemo i posebne kategorije osobnih podataka kada su oni nužni za izvršenje ugovora o osiguranju, kao i posebnu kategoriju osobnih podataka koja se odnosi na zdravlje ispitanika onda kada je s obzirom na vrstu osigurateljnog pokrića zdravstveno stanje ispitanika nužno za izvršavanje ugovora o osiguranju te za ostvarenje zakonskih prava osiguratelja po nastupu osiguranog slučaja. Sve prethodno navedene obveze temelje se na ispunjenju naših osnovnih obveza i temelje se na njima, a to su izvršavanje ugovora o osiguranju ili ugovora o zajmu. U slučaju da odbijete dati podatke koji su nužni za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora ili ispunjavanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti s Vama sklopiti ugovor ili ispuniti obveze iz ugovora. Vaše kontaktne podatke prikupljamo i kako bismo s Vama podijelili informacije u vezi s Vašim upitima našoj korisničkoj podršci, zatim u svrhu dostave osigurateljne dokumentacije, aktivacije usluge Eklijent te u svrhu i/ili radi ponude novih proizvoda. Komunikacija s našom korisničkom podrškom moguća je i putem kanala Whatsapp, Facebook Messenger i Viber i to isključivo ako nas Vi kontaktirate tim putem radi pružanja usluga podrške. U svakom trenutku možete prekinuti takvu komunikaciju i kontaktirati naše agente telefonom. Napominjemo da pružatelji usluge nemaju pristup Vašim porukama te da je razdoblje čuvanja tih poruka ograničeno. U pojedinim slučajevima kada je s posrednikom u osiguranju sklopljen ugovor o distribuciji osiguranja uime i za račun CROATIA osiguranja d.d., CROATIA osiguranje d.d. i posrednik u osiguranju djeluju kao zajednički voditelji obrade u onom dijelu koji se odnosi na nužnu obradu osobnih podataka radi izvršavanja ugovora o osiguranju. Uz Vašu privolu obrađujemo osobne podatke u svrhu istraživanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama, marketinga proizvoda CROATIA osiguranja d.d., koji uključuje ponude novih proizvoda osiguranja, slanja marketinških materijala, segmentacije tržišta i druge svrhe onda kada je nužna Vaša privola. Napominjemo da davanjem privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje ugovora o osiguranju niti prestanak ili izmjena ugovora o osiguranju utječe na valjano danu privolu. **Izvor osobnih podataka** Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja, oštećenika ili štetnika, drugih osiguravajućih društava, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, procjenitelja, distributera osiguranja, punomoćnika i drugih poslovnih partnera. U pojedinim slučajevima Croatia osiguranje i njezini poslovni partneri djeluju kao zajednički voditelji obrade (npr. u suradnji s financijskim institucijama i dr.). **Mrežna stranica i webshop (Croatia i LAQO)** Mrežne stranice CROATIA osiguranja d.d. koriste se kolačićima kako bismo Vam pružili bolje korisničko i skustvo. Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u svojem mrežnom pregledniku. Više informacija o kolačićima dostupno je na našim mrežnim stranicama. Vaše osobne podatke prikupljamo i prilikom Vaše kupovine na našem webshopu te ih obrađujemo u gore navedene svrhe. Online plaćanje odvija se putem payment gateway sustava za autorizaciju online financijskih transakcija koji djeluju kao izvršitelji obrade uime Croatia osiguranja d.d. O toj obradi podataka možete više pročitati na našim mrežnim stranicama prije izvršenja transakcije. U svrhu dovršetka procesa kupovine putem webshopa prikupljamo Vaše osnovne i dentifikacijske podatke te ih u ovu svrhu čuvamo u razdoblju od 30 dana. Na tu obradu imate pravo prigovora u svakom trenutku te se Vaši osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu. **Automatizirana obrada osobnih podataka i profiliranje** Profiliranje se provodi u svrhu ponude novih proizvoda i segmentacije tržišta. U postupcima provođenja dubinske analize izračuna premije osiguranja i kupovine putem webshopa provodi se automatizirana obrada osobnih podataka. U takvim obradama ispitanik ima pravo dobiti pojašnjenje i osporavati donesenu odluku. **Mrežni portal Moja Croatia i mobilna aplikacija** Moja Croatia i LAQO Vaše osobne podatke prikupljamo i u svrhu registracije i prijave u aplikaciju Moja Croatia te mobilnu aplikaciju LAQO putem mrežnog portala i mobilne aplikacije. Vaši osobni podaci (ime, prezime, OIB, broj police, PAN broj, broj štete, e-mail adresa) prikupljaju se na temelju Vašeg zahtjeva za otvaranje Vašeg korisničkog računa. U svrhu brze prijave korisnik ima mogućnost unosa osobnih podataka za otvaranje korisničkog računa očitavanjem osobne iskaznice putem svojeg mobilnog uređaja. CROATIA osiguranje d.d. ne ostvaruje pristup i ne pohranjuje fotografije osobne iskaznice korisnika pri registraciji, nego se one trenutno obrađuju u mobilnom uređaju korisnika do završetka registracije. **Legitimni interes** Obrada Vaših podataka na temelju naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi na temelju kojih će CROATIA osiguranje d.d. obrađivati Vaše osobne podatke jesu: • sprječavanje i otkrivanje prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito • izravna promidžba (marketing) za potrebe obnove ugovora o osiguranju • izrada profila i kontaktiranje ugovaratelja osiguranja (marketing) u svrhu ponude novih proizvoda • kontaktiranje bivših ugovaratelja osiguranja i ostalih stranaka iz vlastite baze stranaka u svrhu ostvarivanja prvog kontakta i dobivanje privole za ponudu proizvoda • kontaktiranje ugovaratelja osiguranja – kandidata za program vjernosti • zajednički legitimni interes s pojedinim financijskim institucijama u svrhu upravljanja portfeljem klijenata • videonadzor poslovnih objekata te identifikacija i evidencija posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine • snimanje telefonskih razgovora u korisničkoj podršci u svrhu prodaje osiguranja i rješavanja pritužbi i informiranja ispitanika • kontaktiranje stranaka u svrhu završetka procesa kupovine na mrežnim stranicama. • kontaktiranje ugovaratelja osiguranja u svrhu istraživanja tržišta U slučajevima kada se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravne promidžbe ili istraživanja tržišta, Vaše prigovore bilježimo odvojeno za brand CROATIA osiguranje i brand LAQO, a sve kako bi se osigurala privatnost Vaših osobnih podataka i kako biste samostalno mogli upravljati obradom svojih osobnih podataka u marketinške svrhe u skladu s Vašim potrebama i interesima. **Kome dostavljamo Vaše podatke** Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke u skladu s najvišim primjenjivim standardima, što znači da ih nećemo priopćavati odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada je to nužno u svrhu izvršavanja ugovora o osiguranju, ostvarenja zakonskih prava osiguratelja po nastupu osiguranog slučaja, pravnih obveza voditelja obrade, legitimnog interesa ili na temelju Vaše privole, kao i u sljedećim slučajevima: • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova, nadležnom državnom odvjetništvu ili drugim državnim ili nadzornim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. HANFA, EIOP, ESMA, EBA, ESRB i Zajednički odbor) • ako su podaci potrebni u svrhu reosiguranja i suosiguranja odgovarajućem društvu za reosiguranje odnosno osiguranje ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem • u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i drugim mjerodavnim propisima na temelju kojih smo dužni prikupljati podatke • ako su podaci potrebni tvrtki pružatelju usluge asistencija (ako je ugovorena), tvrtki pružatelju informatičkih rješenja obrade odštetnih zahtjeva, odnosno informatičkih usluga, tiska ili dostave (npr. HITRA, HP, Lider Express), tehničkim konzultantima, odvjetnicima, medicinskim vještacima, cenzorima, procjeniteljima, servisima, zdravstvenim ustanovama, ljekarnama, kao i kod ugovora s voditeljima obrade osobnih podatka u obradi međunarodnih šteta; sve u skladu s uputama odnosno sklopljenim ugovorima s navedenim subjektima, koji poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava • u slučajevima ostvarivanja regresnih prava u kojima se osobni podaci mogu dostavljati regresnim dužnicima (osiguranik, štetnik, osiguratelj štetnika i dr.), sudovima, FINA-i, HZMO-u, MUP-u, odnosno drugim tijelima pravosudne ili javne uprave • u slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti podataka koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime osiguratelja provode izvršitelji obrade • ako su ti podaci potrebni unutar društva članica grupe Croatia osiguranja • ako su ti podaci potrebni financijskim i kartičnim centrima u svrhu naplate potraživanja • ako su podaci potrebni u svrhu sklapanja obveznopravnog ugovora. **Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ** Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ovisi o zakonskoj obvezi čuvanja podataka, vrsti sklopljenog ugovora o osiguranju, trajanju ugovora o osiguranju, obradi odštetnih, zahtjeva kao i rokovima zastare potraživanja. **Prijenos osobnih podataka u zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europskog gospodarskog prostora** Vaši osobni podaci u pravilu se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Osobni podaci otkrivat će se primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama onda kada je to potrebno radi sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju (npr. u svrhe reosiguranja ili u obradi međunarodnih šteta) samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Ako ne postoji odluka o primjerenosti ili odgovarajuće zaštitne mjere, što uključuje obvezujuća korporativna pravila, za prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, moguće je korištenje odstupanja za posebne situacije u skladu s čl. 49. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je primjenjivo. **Koja su Vaša prava** • **Pravo na pristup** – u svakom trenutku imate nas pravo kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. osigurava Vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. • **Pravo na ispravak** – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti. • **Pravo na brisanje** – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu. • **Pravo na ograničenje obrade** – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva • ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi. • **Pravo na prenosivost podataka** – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem. • **Pravo na prigovor** – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga; • **Pravo na pritužbu** – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a. • **Pravo na povlačenje privole** – kada se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884. **Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:** • službenik za zaštitu podataka: e-mailom na zastitapodataka@crosig.hr ili na telefon: 01633225 • korisnička podrška: e-mailom na info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884 • na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.

Zaštita osobnih podataka – LaqoPrevent

Politika privatnosti Dozvola koje se koriste unutar LAQO aplikacije za program LaqoPrevent Informacija o zaštiti osobnih podataka CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB 26187994862 kao voditelj obrade osobnih podataka i Organizator programa LaqoPrevent (dalje u tekstu: Organizator) štiti privatnost korisnika i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci korisnika pohranjeni su na informacijskim sustavima Organizatora i izvršitelja obrade, unutar Europskog gospodarskog prostora, te se poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti kako bi isti bili sačuvani od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka. **1. Svrha obrade osobnih podataka** U programu LaqoPrevent mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje su LAQO ugovaratelji osiguranja te imaju aktivan korisnički račun u LAQO mobilnoj aplikaciji. Za sudjelovanje u programu LaqoPrevent korisnici LAQO mobilne aplikacije prihvaćaju opće uvjete programa i postaju korisnici programa LaqoPrevent. U skladu s posebnim uvjetima za sudjelovanje u pojedinačnim i timskim natjecanjima korisnik programa LaqoPrevent može pristupiti pojedinačnim i timskim natjecanjima prihvaćanjem posebnih uvjeta natjecanja. Obrada osobnih podataka korisnika nužna je za sklapanje i izvršavanje ugovora između korisnika i Organizatora. Osobni podaci korisnika programa LaqoPrevent obrađuju se u svrhu praćenja kvalitete vožnje korisnika i dodjele mjesečnih, kvartalnih i godišnjih nagrada u skladu s dobivenim ocjenama vožnje. Ako se korisnik prijavi u pojedinačno ili timsko natjecanje, osobne podatke korisnika Organizator obrađuje u svrhu praćenja vožnje korisnika i dodjele nagrada prema posebnim uvjetima natjecanja. U svrhu ostvarenja svih pogodnosti programa LaqoPrevent i nesmetanog rada LAQO mobilne aplikacije, nužno je prikupljanje osobnih podataka korisnika radi automatizirane ocjene stila vožnje i ocjene usredotočenosti korisnika temeljem koji se izračunava ukupna ocjena vožnje korisnika u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. Osobni podaci korisnika prikupljaju se putem korisničkog računa u LAQO mobilnoj aplikaciji. Za aktivaciju praćenja vožnje nužno je prikupljanje osobnih podataka i davanje dozvole korisnika kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika. Bez davanja svih dozvola nije moguće prikupljanje podataka u svrhu ocjene vožnje korisnika niti sudjelovanje u programu LaqoPrevent. Svaka dozvola korisnika biti će zasebno uključena sve dok ih korisnik pojedinačno ne isključi, ali LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke tek nakon što se aktivira praćenje vožnje i isključivo onda kada su sve dozvole uključene. Sirovi podaci se pohranjuju na servere izvršitelja obrade. Izvršitelj obrade prati stil vožnje korisnika i na temelju toga radi statistike vožnje. Za uključenje svih funkcionalnosti i prikupljanje podataka putem LAQO mobilne aplikacije, korisnik mora dati pojedinačne dozvole kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika: **Koje podatke prikupljamo?** 1.1. Podaci o lokaciji LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji korisnika, u pozadini, tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o lokaciji nužni su za ocjenu stila vožnje što uključuje analizu događanja u vožnji (prekoračenje maksimalne dopuštene brzine, brzina, ubrzanje, kočenje i prolazak kroz zavoj) i analizu kontekstualnih čimbenika (vrsta ceste, noćna vožnja, vožnja tijekom najgušćeg prometa.) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. 1.2. Detekcija pokreta- stil vožnje LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o vožnji korisnika tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o pokretu nužni su za ocjenu stila vožnje i analizu događanja u vožnji odnosno snimanje sigurnosnih mjerenja vožnje (brzina, ubrzanje, kočenje, prolazak kroz zavoj) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. 1.3. Stanje internetske mreže LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji u stvarnom vremenu dok je mobilni uređaj korisnika spojen na internetsku mrežu. Ako se veza s mrežom prekine, podaci o lokaciji pohranjuju se lokalno na mobilnom uređaju korisnika sve do ponovnog spajanja na internetsku mrežu kada će podatke prikupiti LAQO mobilna aplikacija te će biti obrisani s mobilnog uređaja. 1.4. Detekcija pokreta - korištenje mobilnog uređaja LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o korištenju mobilnog uređaja korisnika tijekom praćenja vožnje u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o broju zaprimljenih poziva, njihovom trajanju i datumu uspostave poziva u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti za vrijeme praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija uspostavljene pozive tijekom vožnje obrađuje u skladu s uvjetima Programa LaqoPrevent. 2. Praćenje vožnje LAQO mobilna aplikacija započinje s prikupljanjem podataka/praćenjem vožnje nakon što detektira da je započela vožnja. Praćenje vožnje pokreće se nakon što se postigne prosječna brzina kretanja veća od 20km/h. Prosječna brzina se računa preko nekoliko zadnjih GPS točaka. Korisnik u svakom trenutku može isključiti dozvole na svojem mobilnom uređaju ako ne želi da se provodi praćenje vožnje. LAQO mobilna aplikacija pokreće praćenje vožnje nakon detekcije da je ista započela te nije u mogućnosti prepoznati da li je korisnik vozač ili putnik u prometu, odnosno da li neka treća osoba koristi mobilni uređaj korisnika. 3. Kategorije podataka U svrhu pristupanja korisnika i odobrenje članstva u programu LaqoPrevent Organizator koristi nužne osobne podatke korisnika kao što su podaci o aktivnom korisničkom računu na LAQO mobilnoj aplikaciji i važećoj polici LAQO Obvezno i LAQO Kasko. U svrhu praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent, LAQO mobilna aplikacija prikuplja sljedeće podatke: * GPS data-podatke o lokaciji * Accelerometer-podatke o ubrzanju * Gyroscope-podatke o orijentaciji vozila * Magnetometer-podatke o smjeru magnetskog polja Zemlje * Audio output-podatke o korištenju handsfree funkcionalnosti * Calls-podatke o uspostavljenim pozivima i njihovom trajanju * Activity/context -podatke o kretanju vozila * Battery percentage i power saving mode flag-podatke o stanju baterije i power saving modu * Network (wifi, data)-podatak o stanju mreže * Permissions-dozvole za prikupljanje podataka * Bluetooth-podatak o korištenju bluetooth funkcionalnosti * Time-vrijeme 4. Razdoblje pohrane podataka Osobne podatke korisnika pohranjujemo do ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni u skladu sa uvjetima programa LaqoPrevent, a najduže 12 mjeseci odnosno do rješavanja prigovora korisnika. 5. Kategorije primatelja podataka U svrhu pružanja usluga iz programa LaqoPrevent, izvršitelj obrađuje osobne podatke u ime Organizatora te provodi analitiku telemetrijskih podataka ponašanja korisnika u vožnji. 6. Zaštita podataka Organizator i izvršitelj obrade poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti. 7. Prava ispitanika Pravo na pristup – u svakom trenutku imate nas pravo kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. osigurava Vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti. Pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu. Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: * ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka * ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka * ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva * ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi. Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem. Pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a. Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte: Službenik za zaštitu podataka: e-mailom na [zastitapodataka@crosig.hr](mailto:zastitapodataka@crosig.hr) Korisnička podrška: e-mailom na [info@crosig.hr](mailto:info@crosig.hr) ili na info telefon 072 001884 Na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku. Uvjete programa LaqoPrevent preuzmite niže na poveznici.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Općom uredbom o zaštiti podataka jesu: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete. Korisnici ostvarivanje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila info@laqo.hr, telefonom na broj 072 072 072 ili na adresu CROATIA osiguranje d.d., Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na nju ili njega odnose, a za točno određen cilj. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se, primjerice, ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Imaš pitanja? Tu smo.

Javi nam se na chat, pošalji nam e-mail ili nas nazovi.

Učitavam sadržaj...